Blogi

Case Varte Oy – Projektitoiminnan tehostaminen digitalisaation avulla

Tampere Smart City Week konferenssin ja expon kanssa yhteistyössä järjestetty DigITre keräsi  ICT-alan ammattilaiset yhteen verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tampereen Nokia Arenalla 14.6.-15.6. järjestetty ammattitapahtuma esitteli käytännön esimerkkien kautta työarkea helpottavia ohjelmistoja, palveluita, koneita ja laitteita. Kaksipäiväisessä tapahtumassa keynote-puheenvuorot, seminaarit ja työpajat valottivat ICT-alan keskeisiä teemoja ja suuntauksia tietoturvan, liiketoiminnan modernisoinnin sekä älykkäiden ratkaisujen saralla.

Derigo Oy:n operatiivinen johtaja Jussi Rantala sekä Varte Oy:n laatu-, työturvallisuus-, ja kehityspäällikkö Jyri Seppänen käsittelivät yhteisessä puheenvuorossaan projektitoiminnan tehostamista Derigon Pro3 ja Congrid järjestelmien avulla. Puheenvuorossa taustoitettiin myös Varte Oy:n lähtötilannetta ja digitalisaation avulla haettavia hyötyjä.

Yhtenä lähtökohtana kehittämiselle oli luopuminen olemassa olevista järjestelmistä sekä ottaa käyttöön rakennusalalla yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja. Tarvekartoituksen jälkeen Vartella päädyttiin valitsemaan Pro3 ja Congrid järjestelmät sekä ottamaan käyttöön niiden välinen integraatio.

Läpinäkyvyys osaksi arkea

Puheenvuorossaan Seppänen painotti, että avoimuus ja luottamus rakentavat vahvan perustan yhteistyölle. Kun molemminpuoleinen luottamus on kunnossa, voidaan kaikista asioista keskustella ja etsiä yhdessä yrityksen toimintaa tukevat ratkaisut. Yrityksen tahtotila järjestelmien käyttöönoton ja niiden välisen integraation suhteen oli, että tiedon tulee liikkua vaivattomasti eri järjestelmien välillä. Selkeät toiminnallisuudet varmistavat Seppäsen mukaan sen, että myös uusien työntekijöiden on helppo omaksua sen käyttö.

Yhteistyön tavoitteena on edistää rakennusalan kehitystä parantamalla kokonaislaadun ja työturvallisuuden hallintaa työmaalta ylimpään johtoon asti. Kun kaikki yrityksen keskeiset mittarit ja raportit ovat saatavilla yhdestä paikasta, niin yhdenmukaiset käytännöt ja mittarit mahdollistavat toimipisteiden ja työmaiden luotettavan vertailun. Projektien data tulee johtamisen keskiöön, kun työmaan ajankohtainen tilannetieto on käytettävissä kaikilla tasoilla aina ylimpään johtoon asti.

Derigon Pro3-projektihallintaohjelmiston ja Congrid-järjestelmän avointen rajapintojen ansiosta kaikki Varte-konsernin projektien keskeiset tiedot ja mittarit ovat saatavilla yhdestä raportointi- ja seurantatyökalusta.

Tutustu tarkemmin Varte-yhtiöt Oy:n kokemuksiin Pro3:en ja Congridin käytöstä sekä niiden integraatiosta.

Pro3 laajennus – Yleiset työtilat

Yleisten hallinnollisten materiaalien säilyttäminen ja ajan tasalla pitäminen sekä niiden löytäminen tarvittaessa koetaan usein erittäin hankalaksi ja sekavaksi. Yleensä näitä materiaaleja säilytetään useissa eri paikoissa, kuten esimerkiksi verkkolevyillä, sähköposteissa sekä työntekijöiden omilla koneilla.

Sekavien käytäntöjen vuoksi käytetään helposti väärää aineistoa ja hukataan tehokasta työaikaa materiaalien etsimiseen. Materiaaleja myös lähetetään eri tahojen välillä sähköpostilla, jolloin versioiden hallinta on puutteellista, eikä tiedetä missä viimeisin versio on.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro3:n ratkaisu ongelmaan

Pro3 työtila laajennuksen avulla käyttäjä löytää aina helposti uusimman tallennetun version materiaaleista. Lisäksi materiaaleihin päivittyy automaattisesti versiohistoria, jonka avulla näkee myös aikaisemmin tehdyt muutokset.

Työtiloihin voidaan luoda asiakkaan haluama rakenne dokumenttien tallentamista varten. Työtiloja voidaan luoda itsenäisesti useisiin eri käyttötarpeisiin kuten esimerkiksi HR, laatu, markkinointi jne. Työtilojen käyttöoikeuksia voidaan tarvittaessa rajata eri käyttäjäryhmille.

 

 

 

 

 

Olethan yhteydessä meihin, niin kerromme aiheesta lisää:

Jussi Rantala
Projektit ja palvelut
(+358) 400 200 005
jussi.rantala@derigo.fi
Derigo Oy

Allianssi projektitoimitusmallin digitalisointi

Allianssimalli yleistyy Suomessa etenkin suurien projektien toteutusmallina, mallia on hyödynnetty jo kymmenissä projekteissa. Uutisista voi lukea onnistumisista ja aikataulujen alittamisesta esimerkkinä Tampereen rantatunneli. Menossa ja suunnittelupöydällä on useita isoja hankkeita: Raidejokeri, Tampereen Ratikka, Kruunusillat ja useat sairaalahankkeet, muutamia mainitakseni. Edellä mainitut hankkeet ovat suuria, mutta maili sopii myös pienempiin hankkeisiin.

 

 

 

 

 

 

Allianssimalli teoriassa

Ideaali allianssimalli pohjautuu avoimeen tiedonjakoon, selkeään tehtävien jakoon ja jaettuihin tavoitteisiin. Projektin osapuolilla on yhteinen tavoite ja sen statusta seurataan. Allianssimalli perustuu luottamukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteiden selkeys auttaa hankkeita menemään suunnitellusti maaliin ja käytännössä kaikki voittavat. Allianssimallin erityispiirre on se, että kilpailijat ovat allianssihankkeessa kumppaneita.

Allianssimallin hyödyt:

 • Yhteinen tavoite
 • Kustannustehokkuus tilaajan kannalta
 • Aikataulua seurataan tarkasti ja palkkiomalli ohjaa aikataulussa pysymiseen

Allianssimalli käytännössä

Käytäntö eroaa kuitenkin teoriasta, kuten aina. Suurimmat haasteet itseasiassa liittyvät tehtävien jaon selkeyteen ja siihen, että tavoitteet keskittyvät tyypillisesti budjettiin, eli kustannuksiin. Hankkeissa on monta osapuolta, joten tiedon jakamisen avoimuus ja ajantasaisuus korostuu.

Tällä hetkellä projektin ohjaamiseen liittyy paljon manuaalityötä ja saatavilla tieto ei ole ajantasaista. Digitaaliset työkalujen avulla pystytään helpottamaan ajantasaisen tiedon jakoa ja tiedon avulla pystytään johtamaan hanketta tehokkaammin.

Allianssimallin digitalisointi

Digitalisointi tuo hankeen johtamiselle hyötyjä seuraavasti:

 • Käytössä oleva tieto on ajantasaista, päätökset perustuvat oikeaan tietoon
 • Manuaalinen datan käsittely työ minimoidaan, jolloin virheiden määrä pienenee
 • Mahdollistetaan avoin tiedonjakaminen, osapuolet saavat tilannekuvan projektista
 • Hankkeen riskit tehdään näkyväksi, jolloin niihin pystytään puuttumaan ajoissa

Haasteena on se, että jokaisella isommalla osallistujalla on omat tietojärjestelmät ja toisaalta pienemmillä ei niitä taas ole. Tämä johtaa siihen, että allianssihanketta varten pitää oikeastaan perustaa omat tietojärjestelmät ja niiden pitää integroitua osapuolten järjestelmiin. Käytännössä tällä hetkellä tiedon jakamista tehdään joko manuaalisesti tai osapuolet joutuvat käyttämään tuplajärjestelmiä.

Tietojärjestelmän käyttöönotto kannattaa projektoida ja siihen kannattaa käyttää hankkeen alussa aikaa, koska hyvä kokonaisuus auttaa allianssihankkeen onnistumisessa. Tätä varten nimetään projektitiimi, joka vie käyttöönoton läpi valitun toimittajan kanssa.

Alla on esimerkki etenemisestä:

 • Määrittely mitä tietoja halutaan seurata, jotta projektin johtaminen mahdollistuu (Design Sprint)
 • Osapuolten käytössä olevien ohjelmistojen kartoitus
 • Johtamisalustan määrittely ja toimittajan valinta
 • Käyttöönottoprojekti

Tulevaisuus on kuitenkin mielenkiintoinen. Markkinalla on paljon avoimuuteen vannovia tietojärjestelmätoimittajia ja integrointia helpottamaan on luotu palvelualustoja. Mobiilityökalut työmaalla ovat yleistyneet ja kaikki projektijohtamiseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät ovat helppo tekniseltä näkökulmalta digitalisoida. Järjestelmien loppukäyttäjien tietotekninen osaamisen on kasvanut kovaa vauhtia. Tällä hetkellä ei ole vielä tarjolla valmiita allianssihankkeiden johtamisalustoja, mutta uskon että, lähitulevaisuudessa tarjolla on useampiakin vaihtoehtoja.

Pekka Aalto
Kaupallinen johtaja
+358 50 364 4542
pekka.aalto@derigo.fi
Derigo Oy

Pro3 Extranetillä tiedostojen jako tietoturvallisesti oman organisaation ulkopuolelle

Projekteissa on yleensä paljon dokumentaatiota, jonka tulisi olla helposti projektin kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Dokumentteja lähetetään päivittäin sähköpostilla edestakaisin, jolloin ne myös usein häviävät tai eivät löydä perille asiakkaille halutussa aikataulussa.

Pro3 Extranetin avulla projektin dokumentteja voidaan julkaista Extranetissä esimerkiksi tilaajalle, jolloin hänellä on aina viimeisin päivitetty versio heti käytettävissä.

 

 

 

 

 

Tietoturvallinen ja helppo dokumenttien jako

Pro3 Extranet on myös tietoturvallinen ja helppo tapa julkaista dokumentteja suoraan projektin työtilasta Extranet-käyttäjille. Dokumentit julkaistaan Extranet-käyttäjille lukuoikeuksilla ja dokumentti voi sijaita missä tahansa vaiheessa projektia. Extranetilla voidaan tarvittaessa korvata myös ulkopuolisen projektipankin käyttö.

 

 

 

 

Tietoturvallisuus huomioiden, käyttäjät eivät koskaan pääse varsinaiseen Pro3 järjestelmään, vaan kirjautuvat erilliselle Pro3 Extranet sivustolle, jossa he näkevät vain heille jaetut dokumentit.

Extranet-käyttäjien hallinta tapahtuu Pro3-järjestelmässä. Pro3 järjestelmän käyttäjä valitsee projektin sidosryhmistä haluamansa Extranet käyttäjät, joille dokumenttien lukuoikeus annetaan. Extranetin käyttäjä saa lukuoikeudet ja pääsee tarkastelemaan hänelle kohdennettuja projektin dokumentteja.

Dokumenttien lisääminen Extranet käyttäjänä

Extranetin käyttäjä voi myös itse lisätä uusia dokumentteja projektille tai esimerkiksi päivitetyn version aikaisemmin julkaistusta dokumentista. Projektipäällikölle saapuu tällöin ilmoitus uudesta dokumentista, jonka hyväksymisen myötä se siirtyy valittuun kansioon osaksi projektin dokumentaatiota.

Extranet on erittäin helppo ja nopea ottaa käyttöön. Ole yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä, miten yrityksessäsi voitaisiin hyödyntää Pro3 Extranettiä.

Jussi Rantala
Projektit ja palvelut
(+358) 400 200 005
jussi.rantala@derigo.fi
Derigo Oy

Derigon Pro3 lisäosat

Derigon Pro3 järjestelmäkehitys pohjautuu aina asiakkaiden tarpeisiin. Näin toimimalla olemme luoneet järjestelmään useita lisäosia, jotka tukevat tehokasta projektitoimintaa sekä yleisiä hallinnollisia toimintoja.

Lisäosien avulla asiakkaat pystyvät konkreettisesti digitalisoimaan toimintaansa. Niiden avulla voidaan myös vähentää ohjelmistojen määrää ja esim. erillisten Excel-taulukoiden käyttöä. Lisäosat tehostavat asiakkaidemme tiedonhallintaa ja helpottavat käyttäjien päivittäistä työtä.

Laajennukset ovat erikseen asennettavia piensovelluksia jotka toimivat joko itsenäisesti tai osana yhtä tai useampaa Pro3 moduulia.

Pro3 lisäosat voidaan jakaa yleisiin lisäosiin, sekä projektityöskentelyä tukeviin lisäosiin.

Yleiset lisäosat

 • Yleiset työtilat
 • Toimittajatiedon hallinta
 • Asiakastiedon hallinta
 • Meeting Master – Kokousten hallinta
 • Koulutusrekisteri
 • Kalustorekisteri
 • Tuntienkirjaus

Projektityöskentelyn lisäosat

 • Luovutusaineiston keräily
 • Työturvallisuusmittaukset
 • Outlook-integraatio
 • Sähköiset lomakkeet
 • Riskienhallinta
 • Mobiilisovellus Onsite tool
 • Aikataulunhallinta

Lue lisää lisäosista täältä!

Kerromme mielellämme lisää,

Pekka Aalto
Kaupallinen johtaja
+358 50 364 4542
pekka.aalto@derigo.fi
Derigo Oy

 

Sähköpostit helposti osaksi projektidokumentaatiota

Projektien johtaminen on monitahoista työtä ja vaatii useiden eri asioiden hallintaa samanaikaisesti.  Oman haasteensa jokapäiväisen työn ja projektien hallintaan tuovat lukemattomat sähköpostit, joista osa on projektien johtamisen näkökulmasta erittäin kriittisiä ja tiedon pitäisi olla koko projektiryhmän käytettävissä ja helposti löydettävissä.

Käytännössä tilanne on usein kuitenkin se, että projekteihin liittyvät tärkeät sähköpostit ja niiden liitetiedostot jäävät vain yhden henkilön tietoon tai jäsenten omiin sähköposteihin. Tämä puolestaan johtaa siihen, että henkilökohtaiset sähköpostit ovat täynnä projekteihin liittyviä tiedostoja ja tiedon etsiminen jälkikäteen on työlästä tai usein jopa mahdotonta.

On myös hyvä huomioida, että sähköpostit liitetietoineen ovat käyttäjän henkilökohtaista tietoa ja omaisuutta niin kauan kun ne ovat käyttäjän omalla koneella.

Ratkaisu ongelmaan – Pro3 Integraatio Outlook sähköpostiin

Yllä kuvattua kaaosta voidaan helpottaa tehokkaasti ottamalla käyttöön Pro3 Outlook laajennus. Käyttöönotossa käyttäjän koneelle asennetaan laajennusosa, jossa sähköposteja ja niiden liitteitä voidaan tallentaa suoraan sähköpostista Pro3 järjestelmän projektityötilaan.  Näin toimimalla voidaan varmistaa, että kaikki projektiin liittyvät tiedot on tallennettu ja löytyvät samasta paikasta sekä ovat kaikkien projektijäsenten saatavilla.

 

 

 

 

 

 

Laajennuksen ikkunassa näkyy omat seurattavat projektit ja projektille määritelty prosessinäkymä kansiorakenteena. Sähköpostiviestejä tai niissä olevia liitteitä voidaan helposti tallentaa projektille ”raahaamalla” viesti projektin oikeaan vaiheeseen.

Työtilaan tallennettu sähköposti jää edelleen käyttäjän omaan Outlookiin ja siihen lisätään tieto, että sähköposti on tallennettu Pro3 työtilaan.

Sähköpostien tehokkaan hallinnoinnin myötä saavutetaan merkittävää ajansäästöä, kun sähköpostien etsimiseen ei kulu enää niin paljon aikaa. Tämän lisäksi saavutetaan usein myös suoria liiketoiminnallisia hyötyjä, kun esimerkiksi sähköpostilla tehtyjen lisätöiden tilausvahvistukset ovat tallella ja ne saadaan vietyä tehokkaasti osaksi laskutusprosessia.

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Jussi Rantala
Projektit ja palvelut
(+358) 400 200 005
jussi.rantala@derigo.fi
Derigo Oy

Pro3 lisäosa – Meeting Master

 

 

 

 

 

 

Kokousten suunnittelu ja järjestelmällisyys korostuu etenkin etäkokouksissa. Jotta kokous menee sujuvasti ja tuottaa haluttuja tuloksia, pitää esitykset, dokumentit, tehtävät ja päätökset olla helposti löydettävissä. Olemme Derigossa huomanneet, että vaikka yrityksillä on olemassa monia erilaisia työvälineitä tukemaan etäkokouksia, silti vähintäänkin viimeisimmät dokumentit ovat ’jonkun’ omalla koneella.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa olemme kehittäneet palvelun, joka on suunniteltu tukemaan kokouksia. Pro3 Meeting Master on kehitetty erityisesti erilaisten johtoryhmien ja yksikköjen kokousten tehtävien ja sisällön hallintaa varten.

Palaverien hallintaan liittyy usein samankaltaisia haasteita:

 • Mitä päätöksiä viime palaverissa on tehty ja kenen vastuulla niiden toteutus on
 • Mikä on annettujen tehtävien tilanne
 • Mihin palaverin esityslista ja pöytäkirjat on tallennettu
 • Mihin palaveriin liittyvät materiaalit on tallennettu

Pro3 Meeting Masterin avulla voidaan hallita kaikkia näitä asioita ja tehostaa kokoustyöskentelyä merkittävästi.

Pro3 Meeting Master lisäosan päätoiminnallisuudet ovat seuraavat:

 • Etusivu
  • Näet menneet ja tulevat palaverit, viimeisimmät dokumentit palavereista sekä niissä tehdyt päätökset
 • Kokoustyötila
  • Kaikki kokoukset listaantuvat aikajärjestyksessä
 • Kalenterinäkymä ja vuosikello
  • Vuosikello antaa nopean näkymän tärkeisiin ajankohtiin

 

 

 

 

 

 

 • Kokouslista

 • Tiedostot
  • Jokaisen kokouksen liitteet löytyvät saman välilehden alta
 • Tehtävät
  • Kokousten aikana tehdyistä päätöksistä voidaan tehdä tehtäviä, joihin merkitään vastuuhenkilö ja niitä pystytään seuraamaan
  • Tehtävien etenemistä on helppo seurata

Pro3 Meeting Masterin avulla kokouksiin liittyvät dokumentit ja niissä tehdyt päätökset löytyvät kätevästi samasta paikasta, jolloin tiedon haku on nopeaa ja helppoa. Lisäksi kaiken tiedon jako osallistujien kesken on vaivatonta.

Kokousten aikana tehdyistä päätöksistä voidaan tehdä tehtäviä, joihin merkitään vastuuhenkilö. Tehtävien etenemistä on helppo seurata reaaliajassa, jolloin kaikki ovat perillä siitä, missä vaiheessa kukin tehtävän suorittaminen on.

 

 

 

 

Meeting Masteriin on mahdollista saada myös vakioidut lomakepohjat, kuten esimerkiksi agenda, muistio ja pöytäkirja.

Pro3 käyttäjälle Meeting Masterin käyttöönotto on erittäin helppoa ja nopeaa. Lisäosan ominaisuudet ovat käyttäjälle niin helppoja, että sujuva käyttöönotto onnistuu jo yhden etäpalaverin jälkeen.

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Jussi Rantala
Projektit ja palvelut
(+358) 400 200 005
jussi.rantala@derigo.fi
Derigo Oy

Pro3 lisäosa – Asiakastiedon hallinta

Pro3 Asiakastiedon hallinta lisäosa on kehitetty erityisesti vastaamaan rakennusyhtiöiden tarpeita. Tyypillisesti asuntojen myynti tapahtuu erillisessä järjestelmässä, joka toimii kuluttaja-asiakkaiden järjestelmänä. Tällä lisäosalla saa hallintaan rakennukseen liittyvät asiakkaat ja muut yhteistyötahot. Näitä ovat esimerkiksi: sijoittajat, viranomaiset ja vaikkapa kiinteistökehityskonsultit. Tyypillisesti hankkeiden kestot ovat kalenteriajassa pitkiä, useita vuosia. Tällöin on tärkeää, että kaikki tiedot kerätään yhteen paikkaan, josta niitä on helppo löytää ja hyödyntää.

Pro3 Asiakastiedon hallinta lisäosan päätoiminnallisuudet ovat seuraavat:

• Myynnin tilannenäkymä
• Asiakaskohtaiset myyntiaktiviteetit
• Asiakaan perustiedot – kontaktit, myynti- ja sopimusmateriaalit
• Kalenterinäkymä
• Monipuoliset raportointiominaisuudet

Asiakastietojen löytäminen ja niiden hallinta on usein haasteellista johtuen siitä, että asiakaskohtaiset tiedot, dokumentit ja aktiviteetit ovat eri tietovarastoissa, tiedostoissa ja henkilökohtaisissa tietolähteissä kuten sähköpostissa tai omissa tiedostoissa.

Myyntiennusteen luotettavuus saattaa monesti olla kyseenalainen, kun selkeää myyntiprosessia ei ole joko sovittu yhdessä tai se ei ole kaikkien saatavilla. Derigon Pro3 asiakastiedon hallinta -lisäosalla yhdessä sovittu myyntiprosessi on kuvattu järjestelmään ja hankkeet kirjataan yhtenäisellä tavalla. Näin myynnin ennusteiden laatu paranee ja käytettävissä on paras näkemys tulevista kaupoista.

Myös ajantasaisen ja luotettavan myynnin tilannekuvan saaminen voi olla hidasta ja työlästä. Pro3 raportointinäkymien avulla voidaan luoda näkymiä asiakasdataan eri näkökulmista esim. asiakas, alue, liiketoiminta tai myyjä.

Asiakastiedon hallintaa hyödyntämällä kaikki myyntiaktiviteetit ovat vaivatonta kirjata järjestelmään. Paremman seurannan avulla myyntijohto pystyy priorisoimaan ja ohjaamaan aktiviteetteja, sekä keskittymään hankkeiden johtamiseen.

 

 

 

 

 

Lisäosan avulla näet kokonaisvaltaisesti asiakkaan tiedot, kuten kontaktit, myynti- ja sopimusmateriaalit. Lisäksi näet asiakaskohtaiset myyntiaktiviteetit, kuten soitot, tapaamiset ja muistiot. Kalenterinäkymän avulla pystyy näkemään myös tulevat tapaamiset.

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Pekka Aalto
Kaupallinen johtaja
+358 50 364 4542
pekka.aalto@derigo.fi
Derigo Oy

Pro3 lisäosa – Luovutusaineiston keräily

Tyypillinen tilanne rakennushankkeen loppuvaiheessa on eri dokumenttien etsiminen luovutusaineistoa varten. Monesti osa dokumenteista on jopa aloittamatta ja toisaalta osa on tallennettu työtekijöiden omille kovalevyille tai verkkoasemille. Luovutusvaiheessa projektipäällikkö saa helposti yhden päivän kulumaan pelkästään dokumenttien metsästämiseen ja niiden viimeistelyyn.

Derigon Pro3 helpottaa tätä stressiä. Projektia perustettaessa Pro3 automaattisesti luo kansiorakenteen ja luettelon luovutusaineistoista. Tähän aineistoon voidaan kytkeä seuranta, joka muistuttaa projektin kuluessa dokumenteista, jotka pitää olla valmiina, kun hanke päättyy ja luovutus lähestyy. Dashboardille luodun näkymän avulla nähdään yhdellä silmäyksellä tieto aineiston statuksesta ja myös kenen vastuulla dokumenttien tekeminen on. Kun luovutusaineistoon tulee muutoksia, esimerkiksi sertifikaatti vaatii kestävän kehityksen raporttia osana luovutusaineistoa, pääkäyttäjä pystyy tämän vaatimuksen päivittämään helposti uusille projekteille.

 

 

 

 

 

 

 

Pro3 järjestelmään voidaan kuvata pääkäyttäjätyökaluilla luovutusaineiston kansiorakenne ja lisätä tarvittaessa kansioihin valmiiksi yleisiä dokumentteja. Projektin työtilassa käyttäjä pystyy dokumentteja luodessaan merkata aina tarvitsemansa dokumentit tai sähköiset lomakkeet valmiiksi oikeaan kansioon, jotta projektin päättyessä luovutusmateriaalin voi muodostaa automaattisesti. Pro3 kopioi automaattisesti luovutusmateriaaliksi merkityn aineiston uusimmat versiot luovutusaineiston kansiorakenteeseen.

Keräilyn jälkeen materiaalin voi myös pyytää pakattuna ZIP pakettina, jonka latauslinkki on helppo lähettää esimerkiksi asiakkaalle. Luovutusaineiston ZIP-paketti sisältää myös HTML-muotoisen sisällysluettelon helpottamaan tiedostojen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

 

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Jussi Rantala
Projektit ja palvelut
(+358) 400 200 005
jussi.rantala@derigo.fi
Derigo Oy

Sähköiset lomakkeet projektitoiminnan tehostajana

Projektitoiminnan prosesseja on viimeisen parin vuoden aikana digitalisoitu vauhdilla. Usein digitalisointi kuitenkin jää digitoinnin asteelle ja projekteissa käytetään edelleen sadoittain perinteisiä Word ja Excel tiedostoja, joita lähetetään sähköpostilla edestakaisin.

Toimintaa voidaan tehostaa huomattavasti korvaamalla perinteiset lomakkeet helppokäyttöisellä Pro3 sähköisellä lomakkeella, jolloin lomakkeella oleva tieto on hyödynnettävissä tehokkaasti mm. raportoinnissa.

Sähköisiä lomakkeita hyödyntäen voidaan luoda useita eri lomakepohjia eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi työmaapäiväkirja, betonointipöytäkirja, erilaiset tarkastuslistat tai tarjouslupa työnkulkuineen.

 

 

 

 

Sähköiseen lomakkeeseen pystyy lisäämään erilaisia kenttiä tarpeen mukaan, joissa voi olla alasvetovalikoita tms. Myös sähköinen allekirjoitus onnistuu. Lisäksi lomakkeille voidaan tuoda projektikortilla jo olevaa metadataa automaattisesti, jolloin tietoa ei tarvitse kirjoittaa lomakkeisiin useita kertoja.

Lomakkeiden luonti on tehty niin helpoksi, että asiakkaat pystyvät luomaan sähköisiä lomakkeita itsenäisesti Pro3 pääkäyttäjätyökalun avulla.

Lomakkeita pystyy muokkaamaan myös tallennuksen jälkeen ja niistä on mahdollista tehdä myös PDF tiedosto.

 

 

 

 

 

 

 

Sähköiset lomakkeet skaalautuvat eri päätelaitteille ja ovat erittäin helppoja ja nopeita käyttää mobiilityökaluilla.

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisten lomakkeiden avulla tietoa on helppo tallentaa tiedon lähteellä ja sen jatkokäsittely on tehokasta erilaisissa raportointinäkymissä.

Sähköiset lomakkeet on integroitu suoraan Pro3 järjestelmään, joten Pro3 projektin raportointinäkymässä on helppo seurata sähköisten lomakkeiden tilatietoja.

 

 

 

 

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Heikki Vornanen
Projektipäällikkö
+358 400 418 646
heikki.vornanen@derigo.fi
Derigo Oy

X

Yhteydenottopyyntö:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.